CÔNG TY CỔ PHẦN TIN HỌC Á CHÂU

JP1

JP1 là bộ giải pháp quản lý hệ thống tích hợp bao gồm:

  • Quản lý hạ tầng IT, quản lý desktop, và tự động hóa công việc
  • Giúp doanh nghiệp hệ thống hóa các qui trình CNTT, nâng cao hiệu quả vận hành trên nhiều nền tảng, nâng cao bảo mật hệ thống.
  • JP1 giúp doanh nghiệp nâng cao năng suất, giảm chi phí vận hành hệ thống CNTT.

Các module chính

  • Cho phép doanh nghiệp quản lý tập trung các hoạt động hệ thống một cách tự động.
  • Cho phép thực thi các nhiệm vụ tự động (như xác các công việc, ban hành hướng dẫn thực hiện, giám sát và quản lý kết quả thực hiện thực tế) theo một lịch trình.
  • Giải pháp dựa trên nên tảng web cho phép quản lý tập trung các tài sản IT và an ninh (security).
    • Giúp công ty tuân thủ pháp luật và các quy định thông qua quản lý tài sản và quản lý an ninh.
  • Sử dụng giao thức SNMP (Simple Network Management Protocol) để quản lý và giám sát toàn bộ hệ thống mạng, như các thiết bị mạng và các thành phần máy chủ, trong một môi trường nhiều nhà cung cấp.
  • Giúp duy trì hoạt động mạng lưới ổn định. Gồm các chức năng: Quản lý cấu hình; Quản lý thất bại; Quản lý hiệu quả.

Các lợi ích JP1 mang lại cho doanh nghiệp